Hakkımızda

1- KURULUŞUN GENEL TANIMI: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 29 Nisan 2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile birleşmiş olup, amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemektir.A- İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

a)Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak.

b)Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak.

c) Tarihi ve kültürel varlıkları korumak.

d) Turizmi milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak.

e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek.

f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak.

g) Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek.

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.Güzel Sanatlar İle İlgili Görevleri:

a) İlin klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak.

b) Resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek.

c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak.Kültür Varlıkları ve Müzeler ile İlgili Görevleri:

a) İlimizdeki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak.

b) İlimizdeki müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli çalışmaları yapmak.

c) İlimizde koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak.

Kütüphaneler ve Yayımlar ile ilgili görevleri:

a) İlimizdeki vatandaşlarımızın kütüphanelerden en verimli şekilde yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

b) İlimizdeki kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimini gerçekleştirmek

c) İlimiz kütüphanelerini zenginleştirmek.

d) İlimizdeki kıymetli yazma eserleri, kütüphanelerde toplayarak araştırmacı ve okuyucunun hizmetine sunmak, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile bakım ve onarımını yapmak.

e) İlimizdeki halkın, geçmişteki her çeşit eserlerimizi bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak.

f) Resmi ve özel kütüphanelerin düzenlenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak,

g) İlimizdeki kültür ve turizm alanlarında yayın, araç, gerek sağlamak ve üretmek.

h) İlimiz ile ilgili kültür, turizm, fikir, sanat, edebiyat ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlamak ve yayınlamak.Telif Hakları ve Sinema ile ilgili görevleri:

a) İlimiz ile ilgili belgesel filmler yapma çalışmalarında bulunmak.

b) Film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak.

c) Bandrol başvurularını değerlendirmek.Yatırım ve İşletmeler ile ilgili görevler:

a) İlimizdeki turizme tahsis edilebilecek kaynakları araştırmak, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek.

b)İlimizde turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine yönelik araştırma yapmak, istatistik verilerini toplamak, sektörün yararına sunmak.

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanunu ile, ilimizdeki turizm bölge, alan ve merkezlerini tespit etmek.

d) İlimizdeki kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek.

e) İlimizdeki kültür ve turizm sektörünün öncelik ve ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutlarının kalitesinin yükseltilmesini sağlamak.

f) İlimizdeki belgeli turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerinde yardımcı olmak.

g) İlimizdeki turizm işletmelerini verilen yetkiye göre denetlemek ve sonucuna göre işlem yapmak.

h)İlimizdeki kültür ve turizm hizmetlerine bağlı olarak sektöre kazandırılacak yapıların, restorasyon, ve büyük onarımlar ile ilgili işlemlerinin yapılabilmesi için yatırım teklifleri hazırlamak.

i) İlimizdeki milli kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak.Araştırma ve Eğitim ile ilgili görevleri:

a) İlimizdeki Halk kültürlerinin halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme yapmak ve tanıtmak.

b) İlimizdeki Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması, bu amaçla kurslar açmak.

c) İlimiz halkının kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.Tanıtma ile ilgili görevleri:

a) İlimizin, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tanıtımı için seminer, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) İlimizi tanıtmaya yönelik doküman hazırlamak.
 


İdari ve Mali İşlere İlişkin Görevleri:

a) Müdürlüğümüze gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili işlemlerin yapılması.

b) Müdürlüğümüz için gerekli bina veya arazinin kiralanma veya satın alma işlemlerinin yapılması.

c) Müdürlüğün her türlü mali işlemlerinin yapılması.

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım işlemlerinin yapılması.

e) Sosyal tesislerle ilgili çalışmalar yapmak.

f) Müdürlüğümüze gelen her türlü yazı ve mesajlara cevap vermek.

g) Genel evrak işlerinin yapılması, Acil yazışmalara zamanında cevap verilmesi.

h) Müdürlüğümüzle ilgili toplantı, brifing, vb. işlemlerin yapılması.

Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :

Her kademedeki yönetici, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

IconT.C. KARAMAN VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜD.
Icon Ziya Gökalp Mahallesi
A.Yesevi Cd. No.26 KARAMAN
Icon Tel: 0 338 213 01 92
Fax: 0 338 212 88 34